Friday, 19 July 2013

Ginnungagap


Somme tider findes der ikke ord for ting som findes, og somme tider findes der ord for ting som ikke findes. Således er filosofer og fysikere vist nok ret enige om, at der ikke findes noget ”tomrum” - men har det måske nogen sinde fandtes?

Ja, hvordan så det ud før verden blev til, før urknaldet, før skabelsen, før før. I de gamle eddaer kaldte man det der ikke eksisterede før skabelsen for ”ginnungagap”, et oldnordisk ord, der muligvis betyder "det meget store gab". Med andre ord et tomrum uden dyr eller planter, jord eller himmel … intethedens gabende slugt. De gamle grækere havde også et ord herfor (”the Greeks had a word for it”, som man siger på engelsk). Grækerne kaldte det Chaos ( χάος, tomrum eller gab), men dette kaos var dog snarere en rodet blanding af de evige naturelementer (i modsætning til kosmos). Som jeg nævnte i mit forrige indlæg forvanskede en vis flamlænder ordet chaos/kaos til gas, som jo også er en luftig affære.

Nogle har vist den opfattelse, at hinduismens og buddhismens Nirvana er en form for tomhed eller vakuum, men dette Sanskrit-ord betyder egentlig noget i retning af ”udslettelse”. Ikke fysisk tilintetgørelse, men mere noget i retning af udslukning af al begær, vrede og forblindelse. En tilstand hvor den slags jordiske fænomener ikke eksisterer – den ultimative ”himmelske” virkelighed. (Nirvana kommer rent sprogligt af verbet nibbati, der betyder: "at køle ved at puste" og refererer til den tilstand, hvor man er afkølet i forhold til det, der skaber grobund for illusionen om, at verden reelt eksisterer).

I gamle dage, da man troede, at jorden var flad, havde man en forestilling om, at man, hvis man bevægede sig tilstrækkelig langt ud mod kanten af verden, ville kunne falde ud i et tomrum, en afgrund, et gab. Da ingen er vent tilbage fra dette tomrum er bevisbyrden jo lidt svag.

Nej, når det kommer til stykket er tomrummet slet ikke så tomt endda. I tomrummet vrimler det med aktivitet, hvor ”ting” konstant skabes og tilintetgøres.

I en ret spekulativ artikel i Wikipedia står der følgende om et hul i universet: ”Langt fra mælkevejen har man fundet et gigantisk tomrum i universet hvor der slet ingen ting findes. Dette tomrum befinder sig otte milliarder lysår borte i stjernebilledet Eridanus' retning.” Ak ja, måske er tomrummet bare langt, langt, langt væk i rum og tid ;)

No comments:

Post a Comment